[amsat-bb] STRaND-1 decoded at N8MH

Mark L. Hammond marklhammond at gmail.com
Mon Feb 25 16:33:20 PST 2013


Grabbed this---would be better if I had enabled rotors before TCA ;)

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 5E 09 02 66 A9 05 00 00 00 00 00 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 30 38 3A 34 
 41 > 37 2E 34 36 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€^..f©......ðasy: 2013-02-26 00:08:47.460 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 5E 09 02 66 A9 05 00 00 00 00 00 C0 
À.ÛÜ€^..f©......À

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 5F 09 02 66 AC 05 00 00 00 00 00 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 30 38 3A 34 
 41 > 37 2E 39 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€_..f¬......ðasy: 2013-02-26 00:08:47.980 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 5F 09 02 66 AC 05 00 00 00 00 00 C0 
À.ÛÜ€_..f¬......À

[53 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 60 0C 02 80 0C 08 5E 9E 00 00 40 07 04 00 F0 
 21 > 61 73 79 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 30 
 41 > 38 3A 34 38 2E 35 32 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€`..€..^ž.. at ...ðasy: 2013-02-26 00:08:48.520 UTCÀ

[20 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 60 0C 02 80 0C 08 5E 9E 00 00 40 07 04 00 C0 
 21 > 
À.ÛÜ€`..€..^ž.. at ...À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 61 06 02 2C 03 02 B0 00 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 30 38 3A 34 39 2E 30 
 41 > 33 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€a..,..°.ðasy: 2013-02-26 00:08:49.030 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 61 06 02 2C 03 02 B0 00 C0 
À.ÛÜ€a..,..°.À

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 88 09 02 66 A9 05 00 00 00 00 00 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 30 3A 34 
 41 > 30 2E 36 35 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€ˆ..f©......ðasy: 2013-02-26 00:10:40.650 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 88 09 02 66 A9 05 00 00 00 00 00 C0 
À.ÛÜ€ˆ..f©......À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 8B 06 02 2C 03 02 AC 00 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 30 3A 34 32 2E 32 
 41 > 34 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€‹..,..¬.ðasy: 2013-02-26 00:10:42.240 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 8B 06 02 2C 03 02 AC 00 C0 
À.ÛÜ€‹..,..¬.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 8C 06 02 2C 08 02 AC 00 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 30 3A 34 32 2E 37 
 41 > 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Œ..,..¬.ðasy: 2013-02-26 00:10:42.780 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 8C 06 02 2C 08 02 AC 00 C0 
À.ÛÜ€Œ..,..¬.À

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 DD 09 02 66 AC 05 00 00 00 00 00 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 32 3A 35 
 41 > 37 2E 32 32 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Ý..f¬......ðasy: 2013-02-26 00:12:57.220 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 DD 09 02 66 AC 05 00 00 00 00 00 C0 
À.ÛÜ€Ý..f¬......À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 E0 06 02 2C 08 02 A8 00 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 32 3A 35 38 2E 38 
 41 > 31 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€à..,..¨.ðasy: 2013-02-26 00:12:58.810 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 E0 06 02 2C 08 02 A8 00 C0 
À.ÛÜ€à..,..¨.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 E5 06 02 2D 0A 02 FF 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 33 3A 30 31 2E 33 
 41 > 39 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€å..-..ÿ.ðasy: 2013-02-26 00:13:01.390 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 E5 06 02 2D 0A 02 FF 03 C0 
À.ÛÜ€å..-..ÿ.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 E6 06 02 2D 1F 02 2D 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 33 3A 30 31 2E 39 
 41 > 31 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€æ..-..-.ðasy: 2013-02-26 00:13:01.910 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 E6 06 02 2D 1F 02 2D 03 C0 
À.ÛÜ€æ..-..-.À

[53 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 E7 0C 02 89 03 08 6F 2C FC FF 72 17 01 00 F0 
 21 > 61 73 79 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 
 41 > 33 3A 30 32 2E 34 31 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€ç..‰..o,üÿr...ðasy: 2013-02-26 00:13:02.410 UTCÀ

[20 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 E7 0C 02 89 03 08 6F 2C FC FF 72 17 01 00 C0 
 21 > 
À.ÛÜ€ç..‰..o,üÿr...À

[53 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 E8 0C 02 89 05 08 38 16 FE FF 5C 9F 00 00 F0 
 21 > 61 73 79 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 
 41 > 33 3A 30 32 2E 39 31 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€è..‰..8.þÿ\Ÿ..ðasy: 2013-02-26 00:13:02.910 UTCÀ

[20 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 E8 0C 02 89 05 08 38 16 FE FF 5C 9F 00 00 C0 
 21 > 
À.ÛÜ€è..‰..8.þÿ\Ÿ..À

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 EB 09 02 66 8B 05 00 00 59 00 5C F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 33 3A 30 
 41 > 34 2E 36 37 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€ë..f‹...Y.\ðasy: 2013-02-26 00:13:04.670 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 EB 09 02 66 8B 05 00 00 59 00 5C C0 
À.ÛÜ€ë..f‹...Y.\À

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 EC 09 02 66 90 05 00 00 58 00 5A F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 33 3A 30 
 41 > 35 2E 32 31 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€ì..f...X.Zðasy: 2013-02-26 00:13:05.210 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 EC 09 02 66 90 05 00 00 58 00 5A C0 
À.ÛÜ€ì..f...X.ZÀ

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 F1 09 02 66 A9 05 00 00 00 00 00 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 33 3A 30 
 41 > 37 2E 38 32 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€ñ..f©......ðasy: 2013-02-26 00:13:07.820 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 F1 09 02 66 A9 05 00 00 00 00 00 C0 
À.ÛÜ€ñ..f©......À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 21 06 02 2D 0D 02 CB 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 33 3A 33 32 2E 38 
 41 > 39 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€!..-..Ë.ðasy: 2013-02-26 00:13:32.890 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 21 06 02 2D 0D 02 CB 03 C0 
À.ÛÜ€!..-..Ë.À

[46 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 27 0C 02 89 03 08 62 F0 61 73 79 3A 20 32 30 
 21 > 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 33 3A 33 36 2E 31 39 
 41 > 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€'..‰..bðasy: 2013-02-26 00:13:36.190 UTCÀ

[20 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 27 0C 02 89 03 08 62 F0 00 00 CC 9C FA FF C0 
 21 > 
À.ÛÜ€'..‰..bð..ÌœúÿÀ

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 2D 09 02 66 95 05 00 00 5B 00 56 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 33 3A 33 
 41 > 39 2E 33 37 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€-..f•...[.Vðasy: 2013-02-26 00:13:39.370 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 2D 09 02 66 95 05 00 00 5B 00 56 C0 
À.ÛÜ€-..f•...[.VÀ

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 4E 06 02 2D 04 02 CC 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 35 3A 32 37 2E 37 
 41 > 34 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€N..-..Ì.ðasy: 2013-02-26 00:15:27.740 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 4E 06 02 2D 04 02 CC 03 C0 
À.ÛÜ€N..-..Ì.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 4F 06 02 2D 0A 02 FF 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 35 3A 32 38 2E 32 
 41 > 35 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€O..-..ÿ.ðasy: 2013-02-26 00:15:28.250 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 4F 06 02 2D 0A 02 FF 03 C0 
À.ÛÜ€O..-..ÿ.À

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 85 09 02 66 A9 05 00 00 00 00 00 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 32 
 41 > 37 2E 35 39 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€
..f©......ðasy: 2013-02-26 00:17:27.590 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 85 09 02 66 A9 05 00 00 00 00 00 C0 
À.ÛÜ€
..f©......À

[53 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 87 0C 02 80 0C 08 66 A0 00 00 E0 1C 03 00 F0 
 21 > 61 73 79 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 
 41 > 37 3A 32 38 2E 37 36 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€‡..€..f ..à...ðasy: 2013-02-26 00:17:28.760 UTCÀ

[20 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 87 0C 02 80 0C 08 66 A0 00 00 E0 1C 03 00 C0 
 21 > 
À.ÛÜ€‡..€..f ..à...À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 88 06 02 2C 03 02 A9 00 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 32 39 2E 33 
 41 > 30 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€ˆ..,..©.ðasy: 2013-02-26 00:17:29.300 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 88 06 02 2C 03 02 A9 00 C0 
À.ÛÜ€ˆ..,..©.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 89 06 02 2C 08 02 A9 00 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 32 39 2E 38 
 41 > 32 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€‰..,..©.ðasy: 2013-02-26 00:17:29.820 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 89 06 02 2C 08 02 A9 00 C0 
À.ÛÜ€‰..,..©.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 8A 06 02 2D 0D 02 CA 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 33 30 2E 33 
 41 > 34 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Š..-..Ê.ðasy: 2013-02-26 00:17:30.340 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 8A 06 02 2D 0D 02 CA 03 C0 
À.ÛÜ€Š..-..Ê.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 8B 06 02 2D 07 02 FF 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 33 30 2E 38 
 41 > 36 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€‹..-..ÿ.ðasy: 2013-02-26 00:17:30.860 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 8B 06 02 2D 07 02 FF 03 C0 
À.ÛÜ€‹..-..ÿ.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 8C 06 02 2D 01 02 C5 01 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 33 31 2E 33 
 41 > 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Œ..-..Å.ðasy: 2013-02-26 00:17:31.380 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 8C 06 02 2D 01 02 C5 01 C0 
À.ÛÜ€Œ..-..Å.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 8D 06 02 2D 04 02 D1 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 33 31 2E 38 
 41 > 39 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€..-..Ñ.ðasy: 2013-02-26 00:17:31.890 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 8D 06 02 2D 04 02 D1 03 C0 
À.ÛÜ€..-..Ñ.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 8E 06 02 2D 0A 02 28 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 33 32 2E 34 
 41 > 35 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Ž..-..(.ðasy: 2013-02-26 00:17:32.450 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 8E 06 02 2D 0A 02 28 03 C0 
À.ÛÜ€Ž..-..(.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 8F 06 02 2D 1F 02 FF 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 33 32 2E 39 
 41 > 37 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€..-..ÿ.ðasy: 2013-02-26 00:17:32.970 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 8F 06 02 2D 1F 02 FF 03 C0 
À.ÛÜ€..-..ÿ.À

[53 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 91 0C 02 89 05 08 22 C5 02 00 6B A0 00 00 F0 
 21 > 61 73 79 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 
 41 > 37 3A 33 33 2E 39 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€‘..‰.."Å..k ..ðasy: 2013-02-26 00:17:33.980 UTCÀ

[20 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 91 0C 02 89 05 08 22 C5 02 00 6B A0 00 00 C0 
 21 > 
À.ÛÜ€‘..‰.."Å..k ..À

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 92 09 02 66 81 05 00 00 59 00 59 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 33 
 41 > 34 2E 35 33 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€’..f...Y.Yðasy: 2013-02-26 00:17:34.530 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 92 09 02 66 81 05 00 00 59 00 59 C0 
À.ÛÜ€’..f...Y.YÀ

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 94 09 02 66 8B 05 00 00 5B 00 5C F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 33 
 41 > 35 2E 35 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€”..f‹...[.\ðasy: 2013-02-26 00:17:35.580 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 94 09 02 66 8B 05 00 00 5B 00 5C C0 
À.ÛÜ€”..f‹...[.\À

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 97 09 02 66 9A 05 00 00 56 00 58 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 33 
 41 > 37 2E 33 33 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€—..fš...V.Xðasy: 2013-02-26 00:17:37.330 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 97 09 02 66 9A 05 00 00 56 00 58 C0 
À.ÛÜ€—..fš...V.XÀ

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 98 09 02 66 9F 05 00 00 5B 00 58 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 33 
 41 > 37 2E 38 33 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€˜..fŸ...[.Xðasy: 2013-02-26 00:17:37.830 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 98 09 02 66 9F 05 00 00 5B 00 58 C0 
À.ÛÜ€˜..fŸ...[.XÀ

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 99 09 02 66 A4 05 00 00 5A 00 5A F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 33 
 41 > 38 2E 33 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€™..f¤...Z.Zðasy: 2013-02-26 00:17:38.380 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 99 09 02 66 A4 05 00 00 5A 00 5A C0 
À.ÛÜ€™..f¤...Z.ZÀ

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 9A 09 02 66 A9 05 00 00 00 00 00 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 33 
 41 > 38 2E 38 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€š..f©......ðasy: 2013-02-26 00:17:38.880 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 9A 09 02 66 A9 05 00 00 00 00 00 C0 
À.ÛÜ€š..f©......À

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 9B 09 02 66 AC 05 00 00 00 00 00 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 33 
 41 > 39 2E 34 30 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€›..f¬......ðasy: 2013-02-26 00:17:39.400 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 9B 09 02 66 AC 05 00 00 00 00 00 C0 
À.ÛÜ€›..f¬......À

[53 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 9C 0C 02 80 0C 08 71 A0 00 00 D8 B8 05 00 F0 
 21 > 61 73 79 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 
 41 > 37 3A 33 39 2E 39 34 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€œ..€..q ..ظ..ðasy: 2013-02-26 00:17:39.940 UTCÀ

[20 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 9C 0C 02 80 0C 08 71 A0 00 00 D8 B8 05 00 C0 
 21 > 
À.ÛÜ€œ..€..q ..ظ..À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 9D 06 02 2C 03 02 AE 00 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 34 30 2E 34 
 41 > 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€..,..®.ðasy: 2013-02-26 00:17:40.480 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 9D 06 02 2C 03 02 AE 00 C0 
À.ÛÜ€..,..®.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 9E 06 02 2C 08 02 AE 00 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 34 30 2E 39 
 41 > 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€ž..,..®.ðasy: 2013-02-26 00:17:40.980 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 9E 06 02 2C 08 02 AE 00 C0 
À.ÛÜ€ž..,..®.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 9F 06 02 2D 0D 02 CC 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 34 31 2E 34 
 41 > 39 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Ÿ..-..Ì.ðasy: 2013-02-26 00:17:41.490 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 9F 06 02 2D 0D 02 CC 03 C0 
À.ÛÜ€Ÿ..-..Ì.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 A0 06 02 2D 07 02 FF 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 34 32 2E 30 
 41 > 34 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€ ..-..ÿ.ðasy: 2013-02-26 00:17:42.040 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 A0 06 02 2D 07 02 FF 03 C0 
À.ÛÜ€ ..-..ÿ.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 A1 06 02 2D 01 02 6B 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 34 32 2E 35 
 41 > 35 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€¡..-..k.ðasy: 2013-02-26 00:17:42.550 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 A1 06 02 2D 01 02 6B 03 C0 
À.ÛÜ€¡..-..k.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 A2 06 02 2D 04 02 CF 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 34 33 2E 30 
 41 > 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€¢..-..Ï.ðasy: 2013-02-26 00:17:43.080 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 A2 06 02 2D 04 02 CF 03 C0 
À.ÛÜ€¢..-..Ï.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 A3 06 02 2D 0A 02 C5 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 34 33 2E 35 
 41 > 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€£..-..Å.ðasy: 2013-02-26 00:17:43.580 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 A3 06 02 2D 0A 02 C5 03 C0 
À.ÛÜ€£..-..Å.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 B5 06 02 2D 07 02 FF 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 35 33 2E 33 
 41 > 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€µ..-..ÿ.ðasy: 2013-02-26 00:17:53.380 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 B5 06 02 2D 07 02 FF 03 C0 
À.ÛÜ€µ..-..ÿ.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 B6 06 02 2D 01 02 4D 02 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 35 33 2E 38 
 41 > 39 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€¶..-..M.ðasy: 2013-02-26 00:17:53.890 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 B6 06 02 2D 01 02 4D 02 C0 
À.ÛÜ€¶..-..M.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 B7 06 02 2D 04 02 D1 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 35 34 2E 34 
 41 > 30 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€·..-..Ñ.ðasy: 2013-02-26 00:17:54.400 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 B7 06 02 2D 04 02 D1 03 C0 
À.ÛÜ€·..-..Ñ.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 B9 06 02 2D 1F 02 AE 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 35 35 2E 34 
 41 > 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€¹..-..®.ðasy: 2013-02-26 00:17:55.480 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 B9 06 02 2D 1F 02 AE 03 C0 
À.ÛÜ€¹..-..®.À

[53 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 BB 0C 02 89 05 08 F4 E1 FF FF 81 A0 00 00 F0 
 21 > 61 73 79 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 
 41 > 37 3A 35 36 2E 35 31 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€»..‰..ôáÿÿ ..ðasy: 2013-02-26 00:17:56.510 UTCÀ

[20 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 BB 0C 02 89 05 08 F4 E1 FF FF 81 A0 00 00 C0 
 21 > 
À.ÛÜ€»..‰..ôáÿÿ ..À

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 BC 09 02 66 81 05 00 00 59 00 5A F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 35 
 41 > 37 2E 30 35 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€¼..f...Y.Zðasy: 2013-02-26 00:17:57.050 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 BC 09 02 66 81 05 00 00 59 00 5A C0 
À.ÛÜ€¼..f...Y.ZÀ

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 BD 09 02 66 86 05 00 02 FC 02 01 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 35 
 41 > 37 2E 35 39 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€½..f†...ü..ðasy: 2013-02-26 00:17:57.590 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 BD 09 02 66 86 05 00 02 FC 02 01 C0 
À.ÛÜ€½..f†...ü..À

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 BE 09 02 66 8B 05 00 00 5A 00 5A F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 35 
 41 > 38 2E 31 30 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€¾..f‹...Z.Zðasy: 2013-02-26 00:17:58.100 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 BE 09 02 66 8B 05 00 00 5A 00 5A C0 
À.ÛÜ€¾..f‹...Z.ZÀ

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 BF 09 02 66 90 05 00 00 58 00 5A F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 35 
 41 > 38 2E 37 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€¿..f...X.Zðasy: 2013-02-26 00:17:58.780 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 BF 09 02 66 90 05 00 00 58 00 5A C0 
À.ÛÜ€¿..f...X.ZÀ

[51 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 DB DC 09 02 66 95 05 00 00 59 00 56 F0 61 73 
 21 > 79 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 
 41 > 35 39 2E 32 39 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€ÛÜ..f•...Y.Vðasy: 2013-02-26 00:17:59.290 UTCÀ

[18 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 DB DC 09 02 66 95 05 00 00 59 00 56 C0 
À.ÛÜ€ÛÜ..f•...Y.VÀ

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 C1 09 02 66 9A 05 00 00 56 00 59 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 37 3A 35 
 41 > 39 2E 38 34 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Á..fš...V.Yðasy: 2013-02-26 00:17:59.840 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 C1 09 02 66 9A 05 00 00 56 00 59 C0 
À.ÛÜ€Á..fš...V.YÀ

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 C2 09 02 66 9F 05 00 00 59 00 57 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 38 3A 30 
 41 > 30 2E 33 35 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Â..fŸ...Y.Wðasy: 2013-02-26 00:18:00.350 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 C2 09 02 66 9F 05 00 00 59 00 57 C0 
À.ÛÜ€Â..fŸ...Y.WÀ

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 C3 09 02 66 A4 05 00 00 59 00 59 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 38 3A 30 
 41 > 30 2E 38 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Ã..f¤...Y.Yðasy: 2013-02-26 00:18:00.880 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 C3 09 02 66 A4 05 00 00 59 00 59 C0 
À.ÛÜ€Ã..f¤...Y.YÀ

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 C4 09 02 66 A9 05 00 00 00 00 00 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 38 3A 30 
 41 > 31 2E 33 39 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Ä..f©......ðasy: 2013-02-26 00:18:01.390 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 C4 09 02 66 A9 05 00 00 00 00 00 C0 
À.ÛÜ€Ä..f©......À

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 C5 09 02 66 AC 05 00 00 00 00 00 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 38 3A 30 
 41 > 31 2E 39 30 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Å..f¬......ðasy: 2013-02-26 00:18:01.900 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 C5 09 02 66 AC 05 00 00 00 00 00 C0 
À.ÛÜ€Å..f¬......À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 C7 06 02 2C 03 02 AC 00 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 38 3A 30 32 2E 39 
 41 > 35 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Ç..,..¬.ðasy: 2013-02-26 00:18:02.950 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 C7 06 02 2C 03 02 AC 00 C0 
À.ÛÜ€Ç..,..¬.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 C9 06 02 2D 0D 02 CB 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 38 3A 30 33 2E 39 
 41 > 39 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€É..-..Ë.ðasy: 2013-02-26 00:18:03.990 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 C9 06 02 2D 0D 02 CB 03 C0 
À.ÛÜ€É..-..Ë.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 CB 06 02 2D 01 02 43 01 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 38 3A 30 35 2E 30 
 41 > 39 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Ë..-..C.ðasy: 2013-02-26 00:18:05.090 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 CB 06 02 2D 01 02 43 01 C0 
À.ÛÜ€Ë..-..C.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 CC 06 02 2D 04 02 D1 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 38 3A 30 35 2E 35 
 41 > 39 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Ì..-..Ñ.ðasy: 2013-02-26 00:18:05.590 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 CC 06 02 2D 04 02 D1 03 C0 
À.ÛÜ€Ì..-..Ñ.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 CD 06 02 2D 0A 02 25 02 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 38 3A 30 36 2E 31 
 41 > 30 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Í..-..%.ðasy: 2013-02-26 00:18:06.100 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 CD 06 02 2D 0A 02 25 02 C0 
À.ÛÜ€Í..-..%.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 CE 06 02 2D 1F 02 FF 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 38 3A 30 36 2E 38 
 41 > 34 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Î..-..ÿ.ðasy: 2013-02-26 00:18:06.840 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 CE 06 02 2D 1F 02 FF 03 C0 
À.ÛÜ€Î..-..ÿ.À

[53 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 CF 0C 02 89 03 08 E3 2B 02 00 1D B9 02 00 F0 
 21 > 61 73 79 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 
 41 > 38 3A 30 37 2E 33 34 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Ï..‰..ã+...¹..ðasy: 2013-02-26 00:18:07.340 UTCÀ

[20 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 CF 0C 02 89 03 08 E3 2B 02 00 1D B9 02 00 C0 
 21 > 
À.ÛÜ€Ï..‰..ã+...¹..À

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 D1 09 02 66 81 05 00 00 59 00 59 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 38 3A 30 
 41 > 38 2E 33 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Ñ..f...Y.Yðasy: 2013-02-26 00:18:08.380 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 D1 09 02 66 81 05 00 00 59 00 59 C0 
À.ÛÜ€Ñ..f...Y.YÀ

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 D2 09 02 66 86 05 00 02 FD 01 00 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 38 3A 30 
 41 > 38 2E 39 30 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Ò..f†...ý..ðasy: 2013-02-26 00:18:08.900 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 D2 09 02 66 86 05 00 02 FD 01 00 C0 
À.ÛÜ€Ò..f†...ý..À

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 D3 09 02 66 8B 05 00 00 59 00 59 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 38 3A 30 
 41 > 39 2E 34 32 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Ó..f‹...Y.Yðasy: 2013-02-26 00:18:09.420 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 D3 09 02 66 8B 05 00 00 59 00 59 C0 
À.ÛÜ€Ó..f‹...Y.YÀ

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 D5 09 02 66 95 05 00 00 58 00 58 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 38 3A 31 
 41 > 30 2E 35 31 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Õ..f•...X.Xðasy: 2013-02-26 00:18:10.510 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 D5 09 02 66 95 05 00 00 58 00 58 C0 
À.ÛÜ€Õ..f•...X.XÀ

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 D6 09 02 66 9A 05 00 00 59 00 57 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 38 3A 31 
 41 > 31 2E 30 35 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Ö..fš...Y.Wðasy: 2013-02-26 00:18:11.050 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 D6 09 02 66 9A 05 00 00 59 00 57 C0 
À.ÛÜ€Ö..fš...Y.WÀ

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 D9 09 02 66 A9 05 00 00 00 00 00 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 38 3A 31 
 41 > 32 2E 37 39 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Ù..f©......ðasy: 2013-02-26 00:18:12.790 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 D9 09 02 66 A9 05 00 00 00 00 00 C0 
À.ÛÜ€Ù..f©......À

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 DA 09 02 66 AC 05 00 00 00 00 00 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 38 3A 31 
 41 > 33 2E 33 30 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€Ú..f¬......ðasy: 2013-02-26 00:18:13.300 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 DA 09 02 66 AC 05 00 00 00 00 00 C0 
À.ÛÜ€Ú..f¬......À

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 ED 09 02 66 A4 05 00 00 57 00 5A F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 39 3A 35 
 41 > 34 2E 34 32 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€í..f¤...W.Zðasy: 2013-02-26 00:19:54.420 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 ED 09 02 66 A4 05 00 00 57 00 5A C0 
À.ÛÜ€í..f¤...W.ZÀ

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 EE 09 02 66 A9 05 00 00 00 00 00 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 39 3A 35 
 41 > 34 2E 39 35 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€î..f©......ðasy: 2013-02-26 00:19:54.950 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 EE 09 02 66 A9 05 00 00 00 00 00 C0 
À.ÛÜ€î..f©......À

[50 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 EF 09 02 66 AC 05 00 00 00 00 00 F0 61 73 79 
 21 > 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 39 3A 35 
 41 > 35 2E 34 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€ï..f¬......ðasy: 2013-02-26 00:19:55.480 UTCÀ

[17 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 EF 09 02 66 AC 05 00 00 00 00 00 C0 
À.ÛÜ€ï..f¬......À

[39 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 F0 61 73 79 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 
 21 > 36 20 30 30 3A 31 39 3A 35 36 2E 30 31 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€ðasy: 2013-02-26 00:19:56.010 UTCÀ

[20 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 F0 0C 02 80 0C 08 F9 A0 00 00 F8 89 05 00 C0 
 21 > 
À.ÛÜ€ð..€..ù ..ø‰..À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 F1 06 02 2C 03 02 AA 00 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 39 3A 35 36 2E 35 
 41 > 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€ñ..,..ª.ðasy: 2013-02-26 00:19:56.580 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 F1 06 02 2C 03 02 AA 00 C0 
À.ÛÜ€ñ..,..ª.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 F2 06 02 2C 08 02 A9 00 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 39 3A 35 37 2E 31 
 41 > 32 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€ò..,..©.ðasy: 2013-02-26 00:19:57.120 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 F2 06 02 2C 08 02 A9 00 C0 
À.ÛÜ€ò..,..©.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 F3 06 02 2D 0D 02 3B 01 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 39 3A 35 37 2E 36 
 41 > 36 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€ó..-..;.ðasy: 2013-02-26 00:19:57.660 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 F3 06 02 2D 0D 02 3B 01 C0 
À.ÛÜ€ó..-..;.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 F4 06 02 2D 07 02 FF 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 39 3A 35 38 2E 31 
 41 > 37 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€ô..-..ÿ.ðasy: 2013-02-26 00:19:58.170 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 F4 06 02 2D 07 02 FF 03 C0 
À.ÛÜ€ô..-..ÿ.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 F5 06 02 2D 01 02 FF 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 39 3A 35 38 2E 38 
 41 > 35 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€õ..-..ÿ.ðasy: 2013-02-26 00:19:58.850 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 F5 06 02 2D 01 02 FF 03 C0 
À.ÛÜ€õ..-..ÿ.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 F6 06 02 2D 04 02 CC 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 39 3A 35 39 2E 33 
 41 > 36 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€ö..-..Ì.ðasy: 2013-02-26 00:19:59.360 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 F6 06 02 2D 04 02 CC 03 C0 
À.ÛÜ€ö..-..Ì.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 F7 06 02 2D 0A 02 86 02 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 31 39 3A 35 39 2E 39 
 41 > 31 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€÷..-..†.ðasy: 2013-02-26 00:19:59.910 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 F7 06 02 2D 0A 02 86 02 C0 
À.ÛÜ€÷..-..†.À

[53 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 1B 0C 02 80 0C 08 0F A1 00 00 50 7B 0C 00 F0 
 21 > 61 73 79 3A 20 32 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 32 
 41 > 30 3A 31 38 2E 34 38 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€...€...¡..P{..ðasy: 2013-02-26 00:20:18.480 UTCÀ

[20 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 1B 0C 02 80 0C 08 0F A1 00 00 50 7B 0C 00 C0 
 21 > 
À.ÛÜ€...€...¡..P{..À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 1D 06 02 2C 08 02 AE 00 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 32 30 3A 31 39 2E 34 
 41 > 39 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€...,..®.ðasy: 2013-02-26 00:20:19.490 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 1D 06 02 2C 08 02 AE 00 C0 
À.ÛÜ€...,..®.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 1F 06 02 2D 07 02 FF 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 32 30 3A 32 30 2E 35 
 41 > 36 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€...-..ÿ.ðasy: 2013-02-26 00:20:20.560 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 1F 06 02 2D 07 02 FF 03 C0 
À.ÛÜ€...-..ÿ.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 20 06 02 2D 01 02 62 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 32 30 3A 32 31 2E 30 
 41 > 36 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€ ..-..b.ðasy: 2013-02-26 00:20:21.060 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 20 06 02 2D 01 02 62 03 C0 
À.ÛÜ€ ..-..b.À

[47 Bytes TIME Frame]
  1 > C0 09 DB DC 80 21 06 02 2D 04 02 D0 03 F0 61 73 79 3A 20 32 
 21 > 30 31 33 2D 30 32 2D 32 36 20 30 30 3A 32 30 3A 32 31 2E 35 
 41 > 39 30 20 55 54 43 C0 
À.ÛÜ€!..-..Ð.ðasy: 2013-02-26 00:20:21.590 UTCÀ

[14 Bytes KISS Frame (without CRC)]
  1 > C0 00 DB DC 80 21 06 02 2D 04 02 D0 03 C0 
À.ÛÜ€!..-..Ð.À


Mark L. Hammond [N8MH] 
More information about the AMSAT-BB mailing list