[amsat-bb] Re: UHF pwr amp

SV1BSX sv1bsx at yahoo.gr
Thu Sep 28 11:23:03 PDT 2006


 Hi Pop, VU2POP

yes, I have a PDF-file with complete construction page of UHF-PA by using
M57729 (including PCB drawning), but in French. I can send it you via Email
(785KB) if you are interesting.
 I have also only the diagram (Higher-resolution but without text) in PDF
(125 KB).
Let me know if you want it.

73, Mak SV1BSXsv1bsx at yahoo.gr
http://www.qsl.net/sv1bsx

LAN eMail-Server: This Email has been checked by NAV 2006
                        Virus Free----- Original Message -----
From: Prathap Kumar
To: amsat-bb at amsat.org
Sent: Thursday, September 28, 2006 3:18 PM
Subject: [amsat-bb] UHF pwr amp


Hi All
I wish to build a UHF pwr amp using the Mitsubishi M57729 to carry along for
portable operation with my little Uhf handy (0.5 watt ).
Appreciate help with regard to application notes and ready PCB design notes
guidance etc.
Thanks in advance.
Best 73
Pop
VU2POP


_______________________________________________
Sent via AMSAT-BB at amsat.org. Opinions expressed are those of the author.
Not an AMSAT-NA member? Join now to support the amateur satellite program!
Subscription settings: http://amsat.org/mailman/listinfo/amsat-bb


__________________________________________________
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!;
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam);  Ôï Yahoo! Mail äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí ìçíõìÜôùí 
http://mail.yahoo.gr 


More information about the AMSAT-BB mailing list